Hakkımızda

KURUCUMUZ

 

 

Kurucumuz v essay writing help e yöneticimiz, Sosyoloji Profesörü ve Sosyal Antropolog Metin Erol’dur. Kendisi kırk yıl boyunca Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerine Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Anlatmış, Türkiye’nin birçok bölge ve şehrinde alan araştırması yapmıştır.

 

KURULUŞ AMAÇLARIMIZ

Kuruluşumuzun öncelikli amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

-Gençlerimizin kariyer gelişimlerine yardımcı olmak, bilimi ve bilimsel araştırmaları onlara sevdirmektir.

-Bilgiye, bilime ve tekniğe, güzel yurdumuzun her yerinde ulaşılır kılarak lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yardımcı olmaktır.

-Okul öncesi, ilk ve orta öğrenim öğrencilerine analitik ve doğru düşünmeyi öğreterek katma değeri yüksek fikirler geliştirmeyi başaran insan sayımızı artırmaktır.

-Pazar araştırmaları yaparak toplumumuzun tüketim kalıplarını saptamak, değişmelerin yönünü belirlemektir.

-Kamuoyu araştırmaları yaparak insan kaynağımızın politik tercihlerini ve bu tercihlerdeki değişmeleri saptayarak toplumumuzun dikkatine sunmaktır.

-Alanlarında uzman danışmanların aracılığıyla yüksek lisans, doktora tez yazımı ve proje hazırlama süreçlerinin farklı aşamalarında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak ve böylece onları, çalışmalarında ve mesleki hayatlarında başarılı kılmaktır.

-Özel ve Tüzel Kişilerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının AB ve Kalkınma Ajansları için hazırlamayı düşündükleri projelere yardımcı olmak.

HEDEFLERİMİZ

Araştırma işi, bilgi, teknik, emek ve organizasyon uygulamalarını gerektirmektedir. Şirketimizin kuruluşu çok yeni olmakla birlikte birçok ilimizde, en kapsamlı araştırmaları dahi kısa sürede yapmaya muktedir anketçi ordusu oluşturmuştur. Bir yandan birbirlerinden değerli akademisyenlerin, diğer taraftan enerjik anketör ekiplerimizin senkronize çalışmalarıyla kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda yer edinmek için

FAALİYET ALANLARIMIZ

Faaliyet alanları çok fazla görünmekle birlikte birbirleriyle bağlantılıdır.

Nace Kodu             Faaliyet Alanlarımız

 

732003            Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Faaliyetleri (Anket yapma, kamuoyu

yoklamaları, v.s.)

722001            Sosyal Bilimlerle ve Beşeri Bilimlerle ilgili Araştırma ve Deneysel Geliştirme

Faaliyetleri

841311            Çok Amaçlı Geliştirme Projeleri ile ilgili Kamu Yönetimi Hizmetleri (Bölgesel

Kalkınma Projeleri Dahil)

702101            Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri

821903            Tez yazım büro faaliyetleri

749090            İstatistiksel Analiz Danışmanlığı

855915            Akademik Özel Ders verme Faaliyeti

856002            Eğitimi destekleyici faaliyetler

 

TEZ, PROJE VE MAKALE YAZMA KONULARINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER

 

-Araştırma projesinin hazırlanması

-Araştırmada kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi. Hangi araştırma biçimi (Monografik, temel, retrospektif, Arge) kullanılacak? Niçin? Hangi veri toplama teknikleri kullanılacak(Nicel, nitel)? Niçin?

-Araştırmanın kavramsal ve kuramsal çerçevenin oluşturulması

-Araştırma varsayım ve yaklaşımının tayini

-Araştırma değişken ve hipotezlerinin belirlenmesi

-Araştırma modeli oluşturma (yapısal eşitlik modeli v.s.)

-Anket sorularının hazırlanması ve Ölçek geliştirme

-Kullanılacak analiz tekniklerinin belirlenmesi

-Örneklem tekniklerinin ve evrenin belirlenmesi ve evrenden örneklem seçimi

-İstatistiksel analizlerin yapılması ve yorumlanması

-Sonucun değerlendirilmesi ve yazım kurallarına uygun olarak yazılması

 

İSTATİSTİKSEL (SPSS) ANALİZLER

 

-Normallik ve Homojenlik Analizleri

-Kikare Analizi

-Anova-Oneway Anova analizi

-Lojistik regresyon analizi

-Regresyon, Kısmi regresyon Analizi

-Korelasyon Analizi

-Univariate / Multivariate Analizleri

-Geçerlilik – Güvenilirlik Analizleri

-Ölçek Geliştirme

-Ölçekler arası karşılaştırma ve Kısmi Korelasyon Analizi

 

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ OLARAK VERİLEN HİZMETLER

 

Öğretim, öğretime özgü teknikler aracılığıyla bireyin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye dönük kültürleme sürecidir. Ancak ne var ki öğretim sistemimizde öğrenememeye yol açan iki önemli sorun bulunmaktadır.

Bunlardan ilki, öğrenmenin biricik olmasına ve önemli ölçüde bireysel nitelikler göstermesine karşılık bütün öğrencilerin, yaş ve kapasitelerine bakılmaksızın aynı sınıfta ve aynı öğretim tekniklerine maruz bırakılmasıdır. Oysa anne-baba-çocuk ve çevre arasındaki ilişkilerin çok sayıda çeşitli ve çok farklı niteliklerde olmasından ötürü kimi çocuklar görsel, kimileri dokunsal ve kimileri de sık tekrarlayarak öğrenme olayını gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla basit bir oran hesaplamasıyla aynı sınıfta yer alan öğrencilerden {6421eb92b75c341704c1c1cae22ee2c8d39c2e58d154ba570b18442dab3f3593}66’sının, öğrenememe riskiyle karşı karşıya olduğu derhal anlaşılacaktır. Üstelik öğrencilerimizin arasında disleksi gibi farklı yeteneklerde olanlarla olmayanları aynı ders süresinde öğretime tabi tutmaya çalışmak, öğrenememe sorunlarını daha da derinleştirebilmektedir.

İkinci sorun ise, ders müfredatlarının hazırlanmasında kullanılan düşünce biçimi ile toplumda dominant olan düşünce biçimi arasındaki bağdaşmazlık da öğrenememe sorununa yol açabilmektedir. Bilindiği gibi düşünce biçimi, mantık ilkeleri bakımından üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar ortaya çıkış sırasına göre analojik, kartezyen ve bütüncül düşünce biçimleridir. Analojik düşünce biçimi, tarım toplumlarına, Kartezyen düşünce, sanayi toplumlarına ve bütüncül düşünce ise bilgi toplumuna özgüdür. İşte öğrenememeye ilişkin temel sorunlardan ikincisi de, bu noktada ortaya çıkmaktadır. Sorunun ortaya çıkması kısaca şöyle olmaktadır. Gelişmiş sanayi ülkelerinde Kartezyen düşünce biçimi, toplumun bütün kesimleri tarafından öğrenilmiş ve yoğun olarak kullanılmakta olduğundan bu toplumlarda gerek öğretim müfredatı ve gerekse öğretim teknikleri, kaçınılmaz olarak kartezyen düşünceye göre hazırlanmıştır. Kartezyen düşünce biçimi ise parça-bütün ilişkileri üzerine oluşmuştur. O yüzden Kartezyen düşünce biçimini, ellerinde olmayan nedenlerden ötürü (çünkü yapısal bir sorundur) öğrenememiş olan öğrencilerin bu müfredatı öğrenme şansları oldukça zayıftır. Kavramadan sadece ezberleyebilirler. Oysa Kartezyen düşünce öğrenilebilir ve öğretilebilir bir düşünce sistemidir. Amacımız gerek okul dışı ve gerekse okul çağında olan çocuk ve gençlerimize Kartezyen düşünce biçiminin mantık ilkelerini öğreterek hem birey ve hem de işgücü olarak performanslarını artırmaktır.

Bu değindiğimiz sorunlara bir de çocuklarının yetenekleri konusunda habersiz olan ebeveynlerin de oldukları gibi çok sayıda ikincil sorunları da dikkate alacak olursak öğrencilerin kariyer gelişimleri için akademik desteği gerekliliğine ne kadar çok ihtiyacımızın olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.